Pracownia Wspierania Rozwoju Osobistego i Społecznego PWROiS Pracownia Wspierania Rozwozju Osobistego i Społecznego

Mój rozwój/szkolenia:

 • Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej
 • Psychoterapia pacjentów z zaburzeniemi jedzenia
 • Psychoterapia par
 • Umysł - Ciało - Mózg - integracja wymiarów self w procesie psychoterapii i multimodalności ciała w świetle nowoczesnej neuronauki
 • Praktyk leczniczego QiGong - Polish Medical QiGong Society
 • Hipnoza kliniczna - szkolenie zaawansowane
 • Hipnoza Kliniczna - szkolenie podstawowe
 • Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych
 • Terapia dzieci i zaburzeniemi lekowymi
 • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa- PIPI
 • DSM-IV-TR Diagnoza Kliniczna- PIPI
 • Psychoterapia Depresji - PIPI
 • Szkolenie Certyfikacyjne Coaching ICC Poland
 • Interwencja kryzysowa. Zapobieganie przemocy wobec dzieci
 • Rozwój seksualny i profilaktyka AIDS (2 lata)
 • Warsztat wprowadzający do realizacji programu „Spójrz inaczej”
 • STUDIUM SPECJALNE SOCJOTERAPII /2-letnie/
 • STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ INNYM LUDZIOM- Synapsis
 • Trening interpersonalny i terapia GESTALT- Laboratorium Psychoedukacji

Dodatkowe szkolenia i uprawnienia:

 • Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – AV ENHANSEN
 • Polityka równości płci dla instytucji rynku pracy – (szkolenie dla specjalistów-1rok)
 • Cykl szkoleń umiejętności trenerskich w ramach EFS organizowanych przez
 • WYG INTERNATIONAL Polska
 • Trening Menedżerski - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejski Fundusz Społeczny – perspektywa finansowa 2004-2006 i 2007-2013 szkolenia z zakresu zarządzania projektami w European Institute of Public Administration, ABC a Wolters Kluwer Business, KFE, WYG International, Beck Info Biznes, Euro-Training CSD, Europoint, KOSzEFS, IKE
 • Uprawnienia Instruktora Pantomimy

Moja droga zawodowa przez doświadczenie

Posiadam 27-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie psychoterapii, socjoterapii, psychoprofilaktyki, dramy, szkoleń i warsztatów.

Jestem realizatorem programów z zakresu profilaktyki społecznej („Spójrz inaczej”, „Profilaktyka AIDS i seksuologia”, „Szkoła – Rodzina - Środowisko”), w tym autorskiego programu resocjalizacji młodzieży „Teatr RUCH” i rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku 7-9 lat w ramach terapii ekspresywnych. Uczestniczyłam w pracach Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich - Ministerstwa Sprawiedliwości nt. wprowadzania mediacji do rozwiązywania konfliktów z udziałem dzieci.

Od 1988 roku jestem związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, m.in. jako reżyser teatru pantomimy osób głuchoniemych w Polskim Związku Głuchych i autorka licznych publikacji nt. integracji społecznej i reintegracji zawodowej ( BIFRON, Dialog, Żyjmy Razem), trener oraz organizator turnusów rehabilitacyjnych.

Realizowałam projekty oraz badania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej grup dyskryminowanych społecznie i eurosieroctwa ( m.in. „Diagnoza stanu bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych województwa świętokrzyskiego oraz potrzeb beneficjentów ostatecznych Działania 1.4. SPO RZL”, „Wpływ aktywności społecznej i zawodowej na proces zdrowienia kobiet po mastektomii” „EuroDzieci. Diagnoza sytuacji rodzinnej i społecznej eurosierot. Tworzenie systemu wsparcia w celu przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji” Poddziałanie 7.2.1. PO KL - Kierownik projektu). Jestem współautorem, konsultantem oraz realizatorem projektów finansowanych z EFS.

Byłam redaktorem czasopisma „Żyjmy Razem”- pierwszego miesięcznika środowiska osób niepełnosprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego (2 lata).

Od 2000 roku posiadam doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych z zakresu: pracy socjalnej, socjologii zarządzania, organizacji środowiska lokalnego, socjologii wychowania oraz socjoterapii i terapii rodzin. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych i rozwoju osobistego (komunikacja intra i interpersonalna, samomotywacja, sztuka wzmocnień, zarządzanie zasobami, praca z przekonaniami, rozwiązywanie konfliktów, autokreacja) oraz szkoleń m.in. w zakresie: zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL – standard minimum, logika projektowa – zasady przygotowywania wniosku, zarządzanie projektami, zasady tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Powrót

Firmy zaprzyjaźnione i współpracujące

massinternet.pl

www.pocieszka.pl